PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Kui kasutate SmartLynx Airlinesi veebisaiti, kogume teie kohta teavet, sealhulgas andmeid, mille sisestate meie uudiskirja tellides või tagasisidet küsides.

SmartLynx Airlinesi veebisaidile sisestatud isikuandmeid käideldakse ülima hoole ja lugupidamisega. SmartLynx Airlines kasutab neid meie kohustuste täitmiseks broneeringute käsitlemisel ja haldamisel, maksmisel ja piletite kättetoimetamisel.

Muuhulgas kasutatakse teie andmeid järgmistel eesmärkidel: raamatupidamine, arvete esitamine ja auditeerimine, piletimüük, krediit- või muude maksekaartide kontrollimine, sisserände- ja tollikontroll, turvalisus, haldus- ja õiguslikud eesmärgid, püsikliendiprogrammide käitamine, süsteemi testimine, hooldus ja arendus, kliendisuhted.

Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Eespool nimetatud eesmärkidel ja sõltuvalt teie valitud reisikorraldusest võib meil olla tarvis avaldada ja edastada teie isikuandmeid ettevõtetele, kes on osa SmartLynx Airlinesist, teistele lennufirmadele ja muudele isikutele, kes on seotud teile reisi- ja sellega seotud teenuste pakkumisega – meie partnerlennufirmad ja muud partnerettevõtted, andmetöötlusettevõtted, kes meie nimel tegutsevad, reisibürood, valitsus- ja täitevasutused ning krediitkaardiettevõtted – mistõttu võidakse teie isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda.

Otseturundusteated

Et näidata pakkumisi ja teenuseid, mis meie arvates võiks teid eriti huvitada, võib Smartlynx Airlines kasutada teie isikuandmeid turundus- ja kommunikatsioonieesmärkidel. Võite igal ajal nende turundussõnumite saamisest loobuda.

SmartLynx Airlines ei luba kunagi kolmandatel isikutel teie isikuandmeid turundus- ja kommunikatsioonieesmärkidel kasutada.

Saidi jälgimine

SmartLynx Airlines kasutab jälgimistarkvara saidi liikluse jälgimiseks ja äri edendamiseks.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebiserver (näiteks www.smartlynx.aero) saadab teie veebilehitsejasse, kui külastate mõnda veebisaiti. Sõltuvalt teie veebilehitseja seadetest need salvestatakse või lükatakse tagasi.

Salvestatud küpsised võimaldavad serveritel teie arvuti ära tunda. See tähendab, et kui lehele tagasi tulete ja veebisaidi salasõnaga kaitstud alasid kasutate, ei pea te samu andmeid korduvalt sisestama.

Lühidalt öeldes teevad küpsised lihtsamaks nende veebisaitide kasutamise, kus tuleb käsitsi andmeid sisestada.

Kasutame küpsiseid meie veebisaidi kujundamiseks ja kasutajakogemuse sujuvamaks muutmiseks. Need aitavad meil mõista kasutajate eelistusi.

Pange tähele, et parima kasutajakogemuse saamiseks ja saidi täieliku funktsionaalsuse huvides soovitame küpsised lubada. Sellegipoolest saab soovi korral küpsiseid veebilehitseja seadetest keelata.

Muuhulgas kasutatakse teie geograafilist asukohta järgmistel eesmärkidel: lojaalsus- ja preemiaprogrammide käitamine, raamatupidamine, arvete esitamine ja auditeerimine, piletimüük, krediit- või muude maksekaartide kontrollimine, turvalisus, haldus- ja õiguslikud eesmärgid, süsteemi testimine, hooldus ja arendus, kliendisuhted.

Turvalisus

Pakume teie isiku- ja makseandmeid kadumise, väärkasutamise ja volitamata juurdepääsu vastu väga kõrget turvalisust. Teie veebilehitseja ja meie serveri vahel toimuv töötlemine ja andmevahetus on turvatud 128-bitise turvasoklite kihi (SSL) abil.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Pange tähele, et need privaatsuspõhimõtted kehtivad ainult SmartLynx Airlinesi veebisaidil. Kuna meie saidil võib olla linke teistele veebisaitidele, soovitame teil enne isikuandmete sisestamist tutvuda nende veebisaitide privaatsuspõhimõtetega. Me ei vastuta teisi veebisaite külastades jagatud andmete eest.


OSANIKE JA TEGELIKE KASUSAAJATE ANDMETE PRIVAATSUSE TEADE


Ettevõte tähendab siinkohal SIA Smartlynx Airlinesi1, Smartlynx Airlines Estonia OŪ-d2 või Smartlynx Airlines Malta Limitedit3.

Ettevõte kogub ja töötleb teatud isikuandmeid, mille olete esitanud teie või kolmandad isikud (nt osanike registri pidajad ja maaklerid) teie nimel ning mis on seotud teie kui ettevõtte üksikosaniku, ettevõtte lõpliku omaniku (nimetatakse ka tegelikuks kasusaajaks) või selle otseste osanikega. Sel moel töödeldud isikuandmed võivad olla seotud teiega ka siis, kui olete ettevõtte korporatiivse osaniku ametnik või juht.

Ettevõte töötleb selliseid isikuandmeid vastutava töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi GDPR) tähenduses ning määrab, kuidas ja miks teie isikuandmeid töödeldakse.

Selle teate eesmärk on anda teile rohkem teavet seoses teie isikuandmete töötlemisega ja teie isikuandmetega seotud õigustega.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Ettevõte kogub oma registreeritud üksikosanike või tegelike kasusaajate teatavaid isikuandmeid ja ettevõtte korporatiivsete osanike ametnike või juhtide isikuandmeid, mis võivad sisaldada järgmist liiki andmeid:

 kontaktandmed, näiteks teie nimi, amet, kodune aadress, e-posti aadress, kontaktandmed muudel videokonverentsi platvormidel (nt Skype, Zoom), telefoninumber/telefoninumbrid, pangakonto andmed;

 isikuandmed, näiteks isikukood, sünnikuupäev, isikut tõendava dokumendi koopia (võib sisaldada teie allkirja ja pilti), allkiri;

osanike teave, mis on seotud teie osalusega (osade arv ja märkused/teave, mis on selle osalusega seaduse alusel seotud, osaluse struktuur);

teave, mis on tekkinud suhtlusest teie ja ettevõtte vahel, sh juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute protokollide teave (sh teie hääl ja/või veebis korraldatud üldkoosolekutel salvestatud kujutis) ning asjakohased otsused;

üldkoosolekute teave, üldkoosolekutega seoses kasutatakse isikuandmeid registreerimiseks, hääletusnimekirjade koostamiseks ning vajaduse korral üldkoosolekute protokollimiseks.


Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Kogutavaid isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel

Õiguslik alus

Teie huvide haldamine ettevõtte osanikuna

– Kui see on vajalik seaduste järgimiseks;
– kui see on vajalik, et hallata teie huvisid osanikuna ja meie kohustusi teie kui osaniku ees kooskõlas ettevõtte põhikirja ja kehtivate seadustega;
– meie õigustatud huvides on teha kindlaks, et teile osanikuna pakutavaid teenuseid hallatakse kehtivate seaduste ja muude õigusaktide kohaselt.

Teie isiku ja dokumentide kehtivuse kontrollimine, et osanike registrit hoitaks ajakohasena

– Vajaduse korral teie osanikuhuvide haldamiseks ja meie kohustuste täitmiseks teie kui osaniku ees kooskõlas ettevõtte põhikirja ja kehtivate seadustega;
– Kui see on vajalik seaduste järgimiseks;
– meie õigustatud huvi on teie isikut ja teie dokumentide kehtivust kontrollida, et kaitsta oma äri ja järgida meile kehtivaid seadusi.

Teie isiku ja dokumentide kehtivuse kontroll, et tagada vastavus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste õigusaktidega. Samuti teabe andmine teie klienditoimingute (või muud sarnaste toimingute) kohta kolmandate isikute (nt pankade, börside) taotlusel.

– Kui see on vajalik seaduste järgimiseks;
– meie õigustatud huvi on teie isikut ja teie dokumentide kehtivust kontrollida, et kaitsta oma äri ja järgida meile kehtivaid seadusi.
– meie õigustatud huvi on kontrollida teie isikut ja dokumentide kehtivust ning anda teie isikuandmed edasi teatud kolmandatele isikutele, et algatada või hallata suhteid teiste ettevõtjatega (nt pangad, meie teenusepakkujad ja agendid, näiteks õigus- ja raamatupidamises, kellele kehtivad rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastased õigusaktid.

Et võimaldada teil kooskõlas meie põhikirja ja kehtivate seadustega kasutada enda osanikuõigusi.

– Kui see on vajalik seaduste järgimiseks;
– Vajaduse korral teie osanikuhuvide haldamiseks ja meie kohustuste täitmiseks teie kui osaniku ees kooskõlas ettevõtte põhikirja ja kehtivate seadustega;

Et teiega osanikega seotud õiguslikel, regulatiivsetel ja teeninduslikel eesmärkidel suhelda. See hõlmab teavet osanike maksete, otsuste, aastaaruannete ja kontode ning meie igal aastal toimuva üldkoosoleku teadete kohta ja muud olulist teavet, mis on seotud teie osalusega ettevõttes.

– Vajaduse korral teie osanikuhuvide haldamiseks ja meie kohustuste täitmiseks teie kui osaniku ees kooskõlas ettevõtte põhikirja ja kehtivate seadustega;
– Kui see on vajalik seaduste järgimiseks;

Maksuasutuste ja õiguskaitseorganite ees võetud kohustuste ja muude õiguslike kohustuste täitmine.

– Kui see on vajalik seaduste järgimiseks;

Õigusnõuete tuvastamine, esitamine ja lahendamine

Meil on õigustatud huvi töödelda teie isikuandmeid, et saaksime vastata teie või teiste mis tahes kaebustele, mis võivad hiljem tekkida. Samuti säilitame isikuandmeid siis, kui meil on mõistlik põhjus uskuda, et asjas võib tekkida kohtuvaidlus.


Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Isikuandmeid töödeldakse ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks või kuni ettevõte on seadusega kohustatud sellist teavet säilitama. Kui te ei ole enam ettevõtte osanik, siis andmed kustutatakse. Nagu mainitud, säilitatakse teatud andmeid aga kauem, kui on sätestatud seadustes, sh väärtpaberite ja maksuteemalistes õigusaktides.


Kellele me teie isikuandmeid avaldame?

Teie isikuandmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele, kui seda nõuavad seadused, muud õigusaktid või nende ametiasutuse ametlikud otsused, kes aitavad meie teenuseid osutada, selleks et täita meie õiguslikke kohustusi, või teie nõudmise korral järgmistel tingimustel:

– teistele AVIA SOLUTIONS GROUP PLC liikmetele, kui see on vajalik meie ettevõtte toimimiseks (näiteks sisearuandlus ning kui need ettevõtted meile teenuseid pakuvad);

– meie teenusepakkujatele ja agentidele (sh nende alltöövõtjad);

– teie nõustajatele (nt advokaatidele ja muudele kutselistele nõustajatele), kellele olete andnud loa end esindada, või isikutele, kelle kohta olete meile teatanud, et neil on luba anda teie nimel juhiseid (nt volikirja alusel);

– õiguskaitseorganitele;

– mis tahes kolmandale isikule pärast ettevõtte ümberkorraldamist, müüki või omandamist, kui kolmas isik

– kasutab teie teavet samal eesmärgil nagu te selle algselt andsite;

– on keegi, kellele me enda õigused või kohustused mis tahes teiega sõlmitud lepingu tingimuste alusel üle anname või delegeerime (nt kui anname oma osanike registri halduse üle teisele teenusepakkujale).


Riikidevaheline edastamine

Mõnel juhul võib ettevõte teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele või kontserni ettevõtetele muus riigis peale selle riigi, kus andmed koguti (sh teie asukohariigis). Kui me teie isikuandmeid teise riiki edastame, võtame meetmeid tagamaks, et andmete edastamine vastab kehtivatele seadustele. Näiteks kui me edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole, rakendame asjakohaseid või sobivaid kaitsemeetmeid ja vahendeid või võtame muud meetmed, et andmeid ELi õiguse alusel piisavalt kaitsta.


Teie õigused

Me tagame järgmiste õiguste rakendamise ja teie nõudmise korral või päringu alusel mistahes nendega seotud teabe edastamise:

õigus teada oma isikuandmete töötlemisest / olla kursis oma isikuandmete töötlemisega;

õigus saada juurdepääs andmete vastutava töötleja töödeldavatele isikuandmetele;

ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete korral õigus nõuda nende parandamist või täiendamist;

õigus nõuda isikuandmete hävitamist, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik eesmärgil, milleks need koguti;

õigus nõuda isikuandmete hävitamist, kui neid töödeldakse ebaseaduslikult või kui võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks või ei anna nõusolekut, kui teie nõusolek on töötlemiseks vajalik;

õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega või võtta varem antud nõusolek tagasi;

kui see on tehniliselt võimalik, õigus nõuda teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks isikuandmete esitamist hõlpsasti loetavas vormingus või nõuda andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale.


Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitsealastele õigusaktidele, on teil ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Teil on andmekaitseseaduste alusel oma isikuandmetega seoses teatud õigused. Nende õiguste kasutamiseks nõude esitamisel võime paluda teilt isikut tõendavat dokumenti. Teeme seda andmesubjektide õiguste tagamiseks, et teaksime, et avaldame teavet õigele isikule.

Me ei küsi tasu, välja arvatud juhul, kui usume, et teie taotlus on alusetu, korduv või liigne. Kui tasu on vajalik, anname sellest teile enne taotluse jätkamist teada.

Püüame kõigile andmesubjektide isikuandmetega seotud kehtivatele taotlustele vastata ühe kuu jooksul. Kui taotlus on keeruline või esitasite neid mitu, võib vastamine kauem aega võtta. Kiiremini vastuse saamiseks võime paluda teil üksikasjalikumat kirjeldada, mida soovite saada või mille pärast muret tunnete.

Meil ei pruugi alati olla võimalik teha seda, mida palusite, näiteks kui see mõjutaks meie konfidentsiaalsuskohustust teiste ees, kui see on seotud siseringitehingute piiranguga, seadusest tulenevate piirangutega või kui meil on muul viisil õigus taotlust teisiti käsitleda.


Meie kontaktandmed

Kui teil on meie privaatsusteate kohta küsimusi, soovite oma õiguste kohta rohkem teavet saada või neid kasutada, saatke e-kiri aadressil privacy@smartlynx.aero.

Andmekaitseametnik: privacy@smartlynx.aero

Võime seda privaatsusteadet aeg-ajalt muuta. Soovitame teil seda privaatsusteadet regulaarselt üle vaadata.[1] SIA Smartlynx Airlines, rg-kood 40003056133, ametlik aadress Mazrūdas, Mārupes nov., LV-2167, Läti

[2] Smartlynx Airlines Estonia OÜ, rg-kood 12264460, ametlik aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lennujaama tee 13, 11101, Eesti

[3] Smartlynx Airlines Malta Limited, rg-kood C 90013, ametlik aadress MK Business Centre, 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta